HEM


OM
OSS


PRODUKTER

Sea-Band


KONSULT-
TJÄNSTER


ÖPPNA
SEMINARIER


TERAPI &
COACHING


KONTAKTA
OSS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

KONFLIKTHANTERING

 

Vi arbetar både med ”Non violent communication” som är världens mest framstående konflikthanteringsmodell samt med

- Personlighetskonflikter

- Relationskonflikter och

- Organisationskonflikter

- Hur du blir en bra lyssnare

- Att kunna ge kritik och feedback


Se här nedan hur ett program kan se ut:


När konflikten är ett faktum

 

Konflikter är en del av arbetslivet, och de återfinns på individ-, grupp- och organisationsnivå. Enligt en undersökning som genomfördes på svenska arbetsplatser 2006 var en tredjedel – alltså 33 % - av svenskarna inblandade i minst en konflikt på sin arbetsplats, och alltför många sjukskrivningar kunde härledas till konflikter (9 % av kvinnornas totala sjukskrivning och 9 % av männens långtidssjukskrivning).


Trots att vi försöker göra vårt bästa för att förebygga att konflikter så händer det ibland att konflikten är ett faktum. Det allra viktigaste är att du tar tag i problemet så snart du får reda på det. Tvekan, och att det drar ut på tiden, gör ofta bara att konflikten kan växa till något ännu större och ännu svårare att lösa. Tänk på snöbollen...


Det allra viktigaste råd vi vill ge dig när du ska lösa en konflikt på ett professionellt sätt är att du skiljer på sak och person. Det är vad som har hänt som måste redas ut och syftet får aldrig vara att hitta syndabockar eller skuldbelägga någon.

 


 

 


Agenda för att lösa en konflikt:


1. Försök med Giraffspråk och kommunikation redan från början
och sträva alltid efter att ha ett rakt och tydligt språk som ofta gör
att du kan ta ”hål” på konflikterna – redan innan de uppstår.


2. Om en konflikt uppstår – se till så att alla inblandade parter kallas
till ett möte där alla får berätta hur de upplever händelsen. (Vissa
kommer inte ens tycka att det är en ”konflikt”). Gör en handled-
ningsrunda och låt alla komma till tals. Sätt ett tydligt ”namn” på
varför ni är samlade.


3. Om kompetensen inte finns på företaget/gruppen så ta in profes-
sionell handledningskompetens. Den vanligaste anledningen till
att konflikten inte blir löst är att man inte har kompetensen! Utan
den professionella kompetensen blir det personligt (kontakta oss
terapeuter innan det blir en ohållbar situation).

 

4. Inom TA pratar vi om vinna-vinna och detta har även blivit ett
känt begrepp inom affärsvärlden. Det är viktigt att alla parter kän-
ner att det här ska lösas så att alla mår bra och blir nöjda (dvs. vi
ska inte utse någon syndare och något offer). Tydliggör att kon-
flikten är löst när det finns en lösning och se till alla känner sig
som vinnare!


5. Gör en etisk och moralisk överenskommelse. ”Det som vi pratar
om här stannar i rummet”. ”Vi ska vara ärliga och respektera var-
andra”


6. Sätt upp tydliga ramar för när, var och hur ni ska träffas. T.ex. tre måndagar i rad kl 8-10. Var noga med att inte ”förstora” konflik-
ten och låta den breda ut sig typ: ”Vi träffas så länge det behövs”.
Försök istället inskränka handlingsutrymmet tidsmässigt så att alla
fokuserat försöker hitta en vinna-vinna lösning.


7. Arbeta enligt de frågor du ställer i handledningen (se kapitel 14
om Krishantering) . Du som leder handledning kan använda dig av Giraff-språket för att sammanfatta de uppfattningar som råder
samt de önskningar som finns och även i slutledningsfasen de
olika förslag som kommer fram på en lösning.


8. Ta ett beslut på en lösning. Skriv ner den skriftligt. Låt alla prata
i ”jag-form” och komma till tals. Avsluta med en handlednings
runda där alla får dela med sig av ”vad har du tagit med dig för
positivt av denna erfarenhet?” Kanske t.o.m. ”hur kan du göra
framöver för att undvika hamna i samma situation”


9. Avsluta handledningen med att alla tar varandra i hand och
tackar för ett bra samarbete. Tydliggör lösningen och hylla samar-
betsviljan.


10. Precis som i en krishantering så är det viktigt att ge möjlighet till
uppföljning. Har det varit en grupplösning så ska hela gruppen
träffas för uppföljning efter en överenskommen tid. (Inte för nära
utan låt lösningen få möjlighet att vinna laga kraft).

 

 


 


 


 


 


In English
please press: